Kwaliteitsjaarverslag

Hieronder kunt u het tweede Kwaliteitsjaarverslag downloaden dat ZZWD op grond van het in 2017 van kracht geworden Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verplicht is te publiceren.

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft in januari 2017 het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. Door het op te nemen in haar Register heeft het Kwaliteitskader een wettelijke basis gekregen voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. 

Het doel van het nieuwe Kwaliteitskader is drieledig:
- Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg;
- Het biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken;
- Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.
Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe Kwaliteitskader is de focus op het samen leren en verbeteren, zowel binnen organisaties als organisaties gezamenlijk.
Met het kwaliteitsverslag verantwoorden zorgorganisaties zich over het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit. Het verslag blikt terug op het kwaliteitsplan van het vorige jaar en vormt het uitgangspunt voor het kwaliteitsplan voor het nieuwe jaar. Het kwaliteitsverslag is openbaar en daarmee vormt het een verantwoordingsdocument zowel intern als extern.

Het kwaliteitsverslag wordt voor definitieve vaststelling besproken met vertegenwoordiging van cliënten, van (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden, en met ten minste twee collega zorgorganisaties uit het Lerend Netwerk Drenthe.
Dit verslag heeft de status concept en is ’voorlopig vastgesteld’ omdat we de bespreking met de genoemde vertegenwoordigingen en collega’s niet voor 1 juli hebben kunnen afronden, terwijl op die datum het verslag wel gepubliceerd moet zijn.

Kwaliteitskaarten

Om na te gaan hoe de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van ZZWD zich verhoudt met die van andere zorgaanbieders kunt u terecht op de website www.kiesbeter.nl. Zorgaanbieders vermelden op deze site hun aanbod en presenteren daar onderling vergeleken kwaliteitsonderzoeken via zogenoemde kwaliteitskaarten.


KiesBeter.nl is een openbaar zorgportal. Dit portal is bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. De informatie van KiesBeter.nl is betrouwbaar en kan helpen bij het maken van keuzes op dit gebied.
KiesBeter.nl wordt gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aan kiesBeter.nl werken veel organisaties mee. Opdrachtgever en enige financier is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. KiesBeter.nl werkt niet mee aan (commerciële) reclame en plaatst geen advertenties of banners op de site.

Heeft u vragen?
Neem contact op
met onze klantondersteuning:
✆ 088 - 96 840 96