Cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang


Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht geworden. Mensen met een verstandelijke of psychogeriatrische beperking die gedwongen zorg ontvangen, kunnen een beroep doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CPV Wzd). Deze persoon ondersteunt cliënten als er sprake is van onvrijwillige zorg. 

De CVP Wzd verleent bijstand indien een cliënt of diens vertegenwoordiger daarom verzoekt. In artikel 57 en 58 van de Wzd wordt ingegaan op de taken, rechten en plichten van de zorgaanbieder en de CVP. Deze documenten zijn te vinden op de www.dwangindezorg.nl onder documenten.

Cliënten van ZZWD en/of hun vertegenwoordigers kunnen voor bijstand in bovenstaande gevallen kosteloos terecht bij:

Quasir B.V.
Jikkie Taekema
085-4874012

Voor klachten over de toepassing van de WZD vindt u hier meer informatie.