Medezeggenschap en advies

Centrale Cliëntenraad ZZWD
In 2018 vergaderde de Centrale Cliëntenraad 8x met de directie.

ZZWD kent drie lokale cliëntenraden, in Dwingeloo, Havelte en Ruinen en een centrale cliëntenraad die bestaat uit in totaal vier af­gevaardigden vanuit deze drie raden.
Thema’s die besproken werden in 2018 in de cliëntenraden waren: het nieuwbouwplan voor het Paviljoen in Havelte, zinvolle dagbesteding voor bewoners, de personele bezet­ting en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Een ander thema was: het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten. In Ruinen en Havelte werden cliëntenbijeenkomsten georganiseerd met als doel het zoveel mogelijk betrekken van cliënten bij de gang van zaken in de eigen woon­ en leefomgeving, zorg en dienstverlening.

Ondernemingsraad ZZWD

De OR is 24x bijeen gekomen in 2018 voor een vergadering.

De OR vergaderde in 8x met de directie, de zogenaamde OR-Overlegvergaderingen.

De or bestaat uit zeven leden, uit verschillende locaties en disciplines.
De thema’s waar de OR mee bezig is geweest in 2018 waren: de extra middelen Waardigheid & Trots, de faciliteitenregeling scholing, de ontwikkelingen nieuwbouw in Havelte, de nauwere samenwerking met de Cliëntenraad en Raad van Toezicht, de Arbowetgeving en de RI&E, verzuim en arbeidsmarktproblematiek en de AVG.