← Vorige pagina
ZZWD Kwaliteitsjaarverslag 2017
15 juni 2018


VOORWOORD

Hieronder vindt u het eerste Kwaliteitsjaarverslag dat wij op grond van het in 2017 van kracht geworden Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verplicht zijn te publiceren.
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft in januari 2017 het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. Door het op te nemen in haar Register heeft het Kwaliteitskader een wettelijke basis gekregen voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. 

Het doel van het nieuwe Kwaliteitskader is drieledig:
- Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg;
- Het biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken;
- Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.
Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe Kwaliteitskader is de focus op het samen leren en verbeteren, zowel binnen organisaties als organisaties gezamenlijk.

Met het kwaliteitsverslag verantwoorden zorgorganisaties zich over het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit. Het verslag blikt terug op het kwaliteitsplan van het vorige jaar en vormt het uitgangspunt voor het kwaliteitsplan voor het nieuwe jaar. Het kwaliteitsverslag is openbaar en daarmee vormt het een verantwoordingsdocument zowel intern als extern.
Het kwaliteitsverslag wordt voor definitieve vaststelling besproken met vertegenwoordiging van cliënten , van (para)medici en verpleegkundigen en verzorgenden, en met ten minste twee collega zorgorganisaties uit het lerend netwerk. Dit verslag heeft de status ’voorlopig vastgesteld’ omdat we de bespreking met de genoemde vertegenwoordigingen en collega’s niet voor 1 juli hebben afgerond, terwijl die wel als publicatiedatum is voorgeschreven.

Persoonlijk ben ik onder de indruk van hetgeen we bij ZZWD aan kwaliteitsontwikkeling het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en/of in gang gezet. Het gaat in dit verslag dan wel om vooral veel feiten, niet zozeer over kwaliteitsbeleving. Ik kan dit kwaliteitsverslag dan ook niet los zien van ons Jaarmagazine 2018 waarin ervaringen van klanten, medewerkers en vrijwilligers de boventoon voeren (verschijningsdatum 11 juli 2018).
In de toekomst gaan we vast een creatieve manier vinden om feiten en verhalen meer in samenhang te presenteren. Dat is een mooie leer-ontwikkeling om het begrip kwaliteit een nog concretere en bredere invalshoek te bezorgen.

Gerard Schoep
directeur / bestuurder